Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Rozliczanie podatków, opłat i składek ZUS

Rozliczanie podatków, opłat i składek ZUS

Nasze usługi w ramach rozliczeń podatkowych oraz składek ZUS obejmują kompleksowe przygotowanie miesięcznych/kwartalnych oraz rocznych kalkulacji do wyliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz podatku od towarów i usług.

Dodatkowo przygotowujemy deklaracje w zakresie podatków lokalnych – podatek od nieruchomości, rolny, podatek od środków transportu.

W szczególności, usługi z tego zakresu obejmują:

 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym (e-deklaracje)
 • zgodne z prawem i ze stanem faktycznym kwalifikowanie zdarzeń gospodarczych i operacji realizowanych przez Klienta na gruncie przepisów podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa podatkowego, w tym ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług, transakcje trójstronne
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K)
 • sporządzanie deklaracji „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach” VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji „Informacja podsumowująca w obrocie krajowym” VAT-27
 • rozliczanie transakcji na zasadzie „odwrotne obciążenie” – obrót złomem
 • korekty podatku VAT w ramach „ulgi na złe długi”
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8, PIT-11, PIT-40)
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
 • sporządzanie deklaracji ZUS (DRA) i przesłanie jej drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON (DEK-I-O)
 • sporządzanie innych deklaracji dotyczących opłat, którym podlega Klient
 • sporządzanie innych deklaracji oraz innych niż deklaracje formularzy, informacji podatkowych i zeznań w zakresie wszelkich podatków, którym podlega Klient
 • aktualizacja rejestracji podatkowej, ZUS i PFRON
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi, ZUS i PFRON dotycząca bieżącej działalności, w tym przygotowywanie do wysyłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną wszystkich deklaracji i informacji podatkowych
 • obsługa rachunkowo-księgowa kontroli organów podatkowych i instytucji kontrolnych (udostępnianie dokumentów i informacji w zakresie uzgodnionym z Klientem).