Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Ubezpieczamy się od odpowiedzialności cywilnej w TUiR Warta S.A.

 

Ubezpieczenie obowiązkowe

400 000,00 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do czynności rewizji finansowej

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do doradztwa podatkowego

100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych

100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej

100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonania przez biegłych rewidentów

 

Ubezpieczenie uzupełniające

300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do doradztwa kadrowego i administrowania płacami

 

Ubezpieczony w ramach ubezpieczenia karno-skarbowego

Bolesław Skalski – biegły rewident nr ewid. 3648

Lucyna Śmiszek-Miernowska – biegły rewident nr ewid. 12099

 

W ponad piętnastoletnim istnieniu Spółki nigdy nie zaistniało zdarzenie związane z koniecznością wykorzystania posiadanej przez nas polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec innych Klientów.