Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych i innych usług z zakresu rachunkowości

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych i innych usług z zakresu rachunkowości

Przeważającą (podstawową) dziedziną wykonywanych przez nas usług jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w oparciu o powierzone nam przez klientów dokumenty i dowody księgowe.

Na ich podstawie oraz na podstawie informacji otrzymywanych od kierownictwa firmy klienta tworzymy zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze, które są niezbędne w dalszej kolejności do przygotowania przez nas sprawozdań finansowych.

W szczególności, usługi z tego zakresu obejmują:

 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji zawierającej przyjętą przez Klienta Politykę Rachunkowości
 • opracowanie projektu Zakładowego Planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Polityką Rachunkowości i Planem kont zatwierdzonym przez Klienta
 • bieżące zapisy w księgach na podstawie dowodów źródłowych
 • dekretowanie operacji gospodarczych na dowodach źródłowych lub sporządzanie dowodów wewnętrznych w formie wydruków zawierających takie dekrety
 • prawidłowe, zgodne z prawem, polską ustawą o rachunkowości oraz przyjętą przez Klienta Polityką Rachunkowości, kwalifikowanie zdarzeń i operacji gospodarczych realizowanych przez Klienta
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami polskiej ustawy o rachunkowości części składowych ksiąg rachunkowych tj. dziennika, księgi głównej (ewidencji syntetycznej), księgi pomocniczej (ewidencji analitycznej), zestawienia obrotów i sald księgi głównej (ewidencji syntetycznej) oraz zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz)
 • ewidencję kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w dwóch układach kont tj. rodzajowym oraz miejsc powstawania kosztów
 • ewidencję rozrachunków w walucie obcej
 • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w zakresie wszystkich aktywów i pasywów poza rzeczowymi składnikami majątku tj.: środkami trwałymi, środkami trwałymi w budowie, zapasami i kasy
 • coroczna inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań drogą wysyłki „Potwierdzeń sald” do kontrahentów
 • kontrola spisów z natury rzeczowych składników majątku oraz rozliczenie powstałych różnic inwentaryzacyjnych
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla Kierownictwa jednostki obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, raport dotyczący wiekowania należności i zobowiązań oraz inne raporty z zakresu informacji wymaganych przez Klienta
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w terminach wymaganych ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w terminach wymaganych ustawą o rachunkowości
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz współpraca z biegłym rewidentem w trakcie prowadzonego przez niego badania sprawozdania finansowego
 • przygotowywanie dokumentacji podatkowej (ceny transferowe)
 • gromadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, dowodów źródłowych oraz innych dokumentów otrzymanych w związku z realizacją usług zleconych zgodnie z życzeniem Klienta w siedzibie Klienta lub siedzibie biura rachunkowego
 • zapewnienie prawidłowej archiwizacji ksiąg rachunkowych oraz komputerowych zbiorów baz danych
 • sporządzanie sprawozdań dla PFRON
 • sporządzania sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT
 • monitorowanie i sporządzanie preliminarza płatności
 • wysyłanie ponagleń zapłaty, wezwań do zapłaty
 • przygotowywanie przelewów dotyczących wydatków związanych z działalnością Klienta, przelewów podatkowych i składek ZUS oraz związanych z płacami – eksport i import wyciągów bankowych bezpośrednio z systemu bankowego
 • wystawianie w imieniu Klienta faktur sprzedaży i ich wysyłka