Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Kadry i płace

Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych oferujemy rozwiązania dopasowane do specyfiki działalności oraz struktury zatrudnienia obowiązujących w firmie klienta.

Pozostajemy do pełnej dyspozycji w zakresie szybkiego i elastycznego działania podczas zmian składników płacowych i struktury zatrudnienia. Zapewniamy również całkowitą poufność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych.

W ramach usług administracji kadrowo-płacowej oferujemy w szczególności:

 • prawidłowe, zgodne z prawem i ze stanem faktycznym ustalanie podstawy obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób objętych tymi ubezpieczeniami wykonujących pracę lub usługi dla Zleceniodawcy oraz sporządzanie deklaracji w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie wszystkich zgłoszeń do ZUS oraz sporządzanie rozliczeń miesięcznych lub rocznych ZUS (IMIR) dla pracowników
 • sporządzanie zestawienia danych dla Urzędu Pracy, związanych z rozliczaniem ulg z tytułu zatrudniania absolwentów lub z tytułu dofinansowania z Urzędu Pracy
 • sporządzanie informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń wynikających z listy płac
 • prowadzenie ewidencji dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, z tytułu zatrudnienia pracowników Klienta oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji dotyczących dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń na życie
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących pożyczek pracowniczych
 • sporządzanie imiennych raportów rozliczeniowych IMIR (RMUA)
 • sporządzanie comiesięcznych informacji dla pracowników Klienta o wysokości osiągniętego wynagrodzenia według ustalonego wzoru
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników Klienta oraz innych dokumentów niezbędnych dla pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • przygotowywanie umów o pracę oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy, zlecenia, o dzieło, umów o odpowiedzialność materialną pracowników i świadectw pracy według treści przedstawionej przez Klienta
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie
 • reprezentowania przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz szkoleń bhp i p.poż.
 • usługę zatrudnienia pracownika, która obejmuje przygotowanie i przekazanie Klientowi do uzupełnienia kompletu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika w tym: umowa o pracę według treści przedstawionej przez Klienta, kwestionariusz osobowy, skierowanie na badania wstępne, formularz PIT-2, informacja o warunkach zatrudnienia według instrukcji przedstawionych przez Klienta, wprowadzenie danych pracownika na podstawie przedstawionych informacji do programów kadrowo-płacowych, obliczenie aktualnego limitu urlopowego przysługującego pracownikowi, wypełnienie oraz wysłanie wszystkich koniecznych formularzy i druków zgłoszeniowych do ZUS
 • usługę zwolnienia pracownika, która obejmuje przygotowanie i przekazanie Klientowi kompletu dokumentów niezbędnych do zwolnienia pracownika w tym: rozwiązanie umowy o pracę według treści przedstawionej przez Klienta (porozumienie stron, wypowiedzenie itp.), obliczenie zaległego urlopu i ewentualne wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, przygotowanie Świadectwa Pracy dla pracownika, przygotowanie końcowego rozliczenia pracownika PIT-11, przygotowanie zestawień pracy z programu kadrowo-płacowego, wypełnienie oraz wysłanie wszystkich koniecznych formularz i druków wyrejestrowujących z ZUS.